Privacy beleid

Privacy reglement

Van Dijk Arbeidsdeskundig Advies hanteert een actief beleid op het punt van de bescherming en bewaking van de privacy van cliënten en de geheimhouding van (bedrijfs)informatie van opdrachtgevers.

Doel van de registratie

Bedrijfsinformatie

De bedrijfsinformatie, die door opdrachtgever wordt verstrekt, is uitsluitend bestemd voor het doel waarvoor de bedrijfsinformatie is overgedragen. Onder “bedrijfsinformatie” verstaan we: alle informatie die betrekking heeft op bedrijven, instellingen of andersoortige organisaties of rechtspersonen.

Persoonsregistratie

Het doel van de persoonsregistratie is te beschikken over de gegevens die noodzakelijk zijn voor het realiseren van de doeleinden onderzoek, advies, training en begeleiding en het voeren van beleid en beheer in het kader van deze doeleinden.

Onder persoonsgegevens verstaan we elk gegeven betreffende een geïdentificeerde natuurlijke persoon en persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben op de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van betrokkenen, verzameld door een beroepsbeoefenaar en/of derden in opdracht van Van Dijk Arbeidsdeskundig Advies in het kader van zijn werkuitvoering. Het gebruik van deze gegevens vindt alleen plaats volgens de bepalingen van dit reglement en met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerking van de persoonsgegevens

Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van ter beschikking stelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Geheimhoudingsplicht

Van Dijk Arbeidsdeskundig Advies draagt er zorg voor dat alle persoonlijke informatie van cliënten, overgedragen door opdrachtgever, ten behoeve van de uitvoering van het afgesloten contract, geheim blijft en niet aan derden bekend wordt.

Onder “persoonlijke informatie” verstaan we: alle informatie die direct of indirect is te herleiden tot natuurlijke personen. Dit alles conform de AVG. Van Dijk Arbeidsdeskundig Advies is verantwoordelijk voor de geheimhoudingsplicht van het personeel en voor de bij de uitvoering van werkzaamheden ingeschakelde derden. Medewerkers en eventueel ingeschakelde derden zijn verplicht tot ondertekening en strikte naleving van dit privacyreglement.

Bewaartermijn dossiers

Dossiers worden na het beëindigen van een opdracht 2 jaar bewaard. Daarna wordt het dossier vernietigd.

Uw rechten

Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving heeft u de volgende rechten:

  • Recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens.
  • Recht op beperking van de verwerking.
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens.
  • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.
  • Recht om uw toestemming in te trekken.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen via info@vandijkarbeidsdeskundigadvies.nl.